"google-site-verification=Z8FCIHrzoRBD73vj1HcaDSsbHTSnl4SbN-nMJWtA5ow"

ALGEMENE VOORWAARDEN BRIDAL FAIR ALMERE

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1: Organisatie

1.1   De organisatoren van de beurs te weten:

  • All Inclusive Events gevestigd te Almere, KvK 60255614
  • Echt Sharon Weddingplanner gevestigd te Almere, KvK 70907137
  • Flevo Fotografie gevestigd te Almere, KvK 61696943
  • Trouwambtenaar Mildred Nijhove gevestigd te Amsterdam, KvK 70540489

worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Bridal Fair Almere afkorting BFA.

1.2. De ondernemers die hun diensten en/of producten promoten door deel te nemen aan deze beurs worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als leverancier(s).

1.3. De natuurlijke persoon die als wederpartij optreedt wordt aangeduid als bezoeker.

1.4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan BFA zich tegen betaling van honorarium en kosten voor leverancier en bezoeker werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden,

overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens BFA waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door BFA in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

LEVERANCIERS

Artikel 3:  Inschrijvingen

3.1.  Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.

3.2. BFA kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de leverancier(s) redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolg evenementen.

3.4. Inschrijving is mogelijk tot twee weken voor aanvang van een evenement.

3.5. Inschrijving garandeert geen vaststelling van standruimte. BFA is gerechtigd een inschrijving niet in behandeling te nemen, of andere standruimte vast te stellen dan waarvoor ingeschreven. Leveranciers zijn in een dusdanig geval niet gerechtigd tot aanspraak op schadevergoeding.

3.6. Indien het evenement volledig vol is ten tijde van gewenste inschrijving, kan leverancier op aanvraag op een wachtlijst worden geplaatst.

 

 

Artikel 4: Tarieven en betalingen

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Bij inschrijving wordt een vast bedrag gerekend per gewenste vierkante meter. Overige wensen van leveranciers, waaronder het gebruik van elektra, zullen apart worden berekend.

4.3. Na inschrijving ontstaat een betalingsverplichting voor de leveranciers. BFA is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Volledige betaling dient binnen twee maanden voorafgaand aan het evenement te zijn voldaan. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is BFA gerechtigd de deelname te annuleren.

4.4. Betaling in termijnen is niet uitgesloten. BFA is echter gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voldaan.

4.5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. BFA heeft het recht de vergoedingen bij eventueel jaarlijks volgende evenementen aan te passen. 

BFA heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de leveranciers.

4.6.  Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

4.7.  Indien de leverancier in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de leverancier in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.8. Indien de leverancier in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de leverancier.

4.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de leverancier zijn de vorderingen van BFA op de leverancier onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking

5.1. Leveranciers stellen alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant zijn tijdig beschikbaar aan BFA.

5.2.  Leverancier staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. BFA zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3.  Leverancier vrijwaart organisatie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.(5.1)

5.4.  Leverancier zal aan de hand van de aangeleverde informatie worden gepromoot op de website van BFA.

5.5. BFA is nimmer gehouden te melden welke leveranciers in dezelfde categorie deelnemen. Er kan geen exclusiviteit worden gegarandeerd. Een annulering door leverancier op basis van het niet verstrekken van deze informatie is niet geldig.

 

 

Artikel 6:  Uitvoering van de overeenkomst – Evenement

6.1. BFA voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. BFA is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat leverancier beoogde. Organisatie kan geen bezoekersaantallen dan wel verkoopresultaten garanderen.

6.2. Het evenement vindt plaats op de gecommuniceerde locatie en datum. Indien er een wijziging plaatsvindt in een dezer factoren, zal dit tijdig aan leverancier gecommuniceerd worden.

6.3. Leverancier is enkel toegestaan diensten en/of producten te exposeren die naar inzicht van BFA in overeenstemming is met het doel en concept van het door BFA georganiseerde evenement. BFA is zonder gevolgen gerechtigd producten of diensten die niet in overeenstemming zijn, of niet staan aangegeven op het inschrijfformulier, te weigeren dan wel verwijderen van locatie.

6.4. Leveranciers zijn gehouden geen alcohol te nuttigen voor 12 uur op de dag van het evenement.

Artikel 7:  Uitvoering van de overeenkomst – Stands

7.1. Leveranciers zijn gehouden op- en af te bouwen binnen de aangegeven tijden. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel is BFA gerechtigd een boete op te leggen van 250 euro.

7.2. Leveranciers zijn gehouden paden rondom de stands vrij te houden en geen persoonlijke spullen zichtbaar aanwezig te hebben.

7.3. Op aanvraag is het mogelijk dat BFA zorg draagt voor stand materiaal, waaronder elektra en afvalzakken.

7.4. BFA bepaalt op volgorde van inschrijving dan wel betaling de stand locatie. Deze vaststelling is bindend voor de leverancier.

7.5. BFA is in geval van bijzondere omstandigheden gerechtigd de stand locatie van leverancier voorafgaand aan het evenement te wijzigen.

7.6. Leveranciers zijn niet gerechtigd een stand onderling te delen, tenzij anders overeengekomen met BFA.

7.7. Indien de stand een achterwand bevat, is leverancier niet gerechtigd deze aan te plakken of anderszins te bewerken.

7.8. BFA is niet verantwoordelijk voor verzekering van de stand inrichting.

7.9. Er is een medewerker per twee vierkante meter toegestaan met een maximum van vier medewerkers per stand.

7.10.Leverancier is gehouden de stand met zowel voldoende producten als personeel te bezetten   gedurende de openingstijden.

7.11.  Zonder vooraf overeengekomen toestemming is het niet toegestaan flyers en ander reclamemateriaal te gebruiken buiten de stand.

7.12. Leveranciers die schade of hinder opleveren voor andere leveranciers dan wel bezoekers kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement zonder recht op enige schadevergoeding of restitutie van het inschrijfbedrag.

7.13. Leverancier is zelf verantwoordelijk voor vervoer, aankomst en in ontvangstneming van producten voor de stand.

7.14. Leverancier is niet gerechtigd eerder af te bouwen dan de laatste bezoeker is vertrokken. Leverancier dient zich af te melden bij BFA nadat hij zijn stand in schone en lege staat heeft opgeruimd en afgebouwd.

7.15. Leverancier is zelf verantwoordelijk voor de kosten gemoeid met opbouw en afbouw van de stand en benodigde materialen.

 

Artikel 8: Wijziging en annulering

8.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft BFA de mogelijkheid een evenement te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. BFA maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan leveranciers.

8.2. Annulering door de leveranciers voor een evenement is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden (die enkel ter beoordeling van BFA komen) of annulering plaatsvindt buiten de bedenktermijn van 14 dagen, gelden de volgende regels met betrekking tot annulering:

  • Bij annulering tot 50 dagen voor het begin van de trouwbeurs 40% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de trouwbeurs 70% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering in de laatste 21 dagen voor de trouwbeurs 100% van het totaalbedrag.

8.3. Aanvullend op hetgeen in lid 2 van dit artikel bepaalde is BFA gerechtigd een schadevergoeding te vergen indien leverancier annuleert en geen tijdige vervanging kan worden gevonden.

8.4. BFA is gerechtigd het evenement tot een maand voor aanvang te annuleren. Restitutie zal in een dergelijk geval enkel plaatsvinden in zoverre dit door de afgesloten evenementen-verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, zullen leveranciers enkel worden terugbetaald met aftrek van de tot dan toe gemaakte kosten door BFA.

8.5.  De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst:

  • BFA geen volledige betaling van cliënt heeft ontvangen. Dit ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting, voortkomende uit de met BFA gesloten overeenkomst;
  • Bij overlijden van de standhouder.

 

 

Artikel 9: Overmacht 

9.1. In geval van overmacht is BFA gerechtigd het evenement te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar organisatie redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals staking, ongevallen, extreme weersomstandigheden of brand.

9.2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van BFA jegens leverancier opgeschort. In een dergelijk geval is BFA niet gehouden tot schadevergoeding over te gaan.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

10.1. BFA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

10.2. BFA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens leveranciers verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.3.  BFA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van leveranciers gedurende het evenement.

10.4. BFA is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden, waaronder andere leveranciers en/of bezoekers.

10.5. BFA is niet aansprakelijk van gebreken door leveranciers, waaronder elektra of internet.

10.6. Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor diens producten, handelingen van personeel en het afsluiten van de juiste verzekering.

10.7. In het geval dat BFA een schadevergoeding verschuldigd is aan een of meerdere leveranciers bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, en/of door BFA aan leverancier in rekening is gebracht.

10.8. Leverancier vrijwaart BFA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BFA geleverde diensten en goederen.

 

BEZOEKERS

Artikel 11: Toegangsbewijs 

11.1. De overeenkomst tussen BFA en bezoeker komt tot stand zodra bezoeker een toegangsbewijs voor een evenement heeft aangeschaft.

11.2. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een fysiek of digitaal document voorzien van een unieke digitale code. Deze code kan worden afgelezen via een mobiel apparaat en hoeft niet te worden afgedrukt.

11.3. Het toegangsbewijs geeft toegang aan een persoon en wordt slechts eenmalig verstrekt. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs is verstrekt, is bezoeker zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. BFA kan geen geldigheid garanderen wanneer het toegangsbewijs niet bij haar of geldige verkoopadressen is afgenomen.

11.4. Er is een maximum van 10 toegangsbewijzen dat per transactie kan worden afgenomen.

11.5. Toegangsbewijzen kunnen tot op de dag van het evenement worden aangeschaft.

11.6. Kinderen tot 12 jaar mogen zonder toegangsbewijs naar binnen.

11.7. BFA is gerechtigd de toegangsprijs tussentijds aan te passen voor promotionele doeleinden.

 

Artikel 12: Verplichtingen bezoeker 

12.1. Bezoeker is tijdens het evenement gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. BFA is gerechtigd bezoekers die in strijd met dit lid handelen of anderszins hinder opleveren van het betreffende evenement en toekomstige evenementen uit te sluiten zonder recht op restitutie.

12.2. Bezoekers zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens het evenement. Bezoekers accepteren met hun komst naar het evenement eveneens dat zij kunnen worden vastgelegd tijdens het evenement en deze beelden, zonder vergoeding, gepubliceerd kunnen worden.

12.3. Het is bezoeker verboden gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het evenement.(12.4)

12.4. Bezoeker is aansprakelijk voor iedere schade die hij aanbrengt aan het evenement.

12.5. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen. Het betreden van het evenement vindt plaats op eigen risico.

 

Artikel 13: Wijziging en annulering

13.1. BFA heeft in overmacht situaties het recht het evenement te verplaatsen of annuleren. In geval van verplaatsing is bezoeker gerechtigd zijn toegangsbewijs te annuleren met restitutie van de toegangsprijs.

13.2. BFA kan niet garanderen dat gewenste leveranciers aanwezig zullen zijn. Het programma is te allen tijde aan wijzigingen onderhevig.

13.3. Indien bezoeker verhinderd is, heeft hij het recht zijn toegangsbewijs door te verkopen tegen gelijke waarde. Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1. Indien BFA een garderobe ter beschikking stelt is zij gerechtigd voorwerpen te weigeren. Gebruik van de garderobe is op eigen risico van de bezoeker.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendom

15.1. De rechten op de door BFA aan leverancier en bezoeker ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij BFA, evenals al het intellectuele eigendom verbonden aan de beurs, waaronder naam en logo. Het is leverancier en/of bezoeker nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming van BFA.(15.2)

15.2. Bij inbreuk komt BFA een vergoeding toe ter hoogte van de geleden schade. (15.3)

15.3. Met het aangaan van de overeenkomst geven leverancier en bezoeker BFA toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio. Wanneer dit door leverancier en/of bezoeker niet wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst worden aangegeven.

 

Artikel 16: Privacy 

16.1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 17: Klachten

17.1. Leverancier dan wel bezoeker is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan BFA.

17.2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de wederpartij geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 18: Geschilbeslechting

18.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin BFA is gevestigd.

18.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de organisatie en betrokken derden 12 maanden.